Redo för framtiden?


YourOffice är en modern och nutida affärsbyrå som erbjuder webbaserad bokföring och redovisning i realtid.

Genom vårt webbaserade bokföringssystem ökar tillgängligheten och du är alltid uppdaterad på ditt bolags ekonomi. 
Youroffice hjälper dig att alltid ha kontroll.
Vi kan stödja ditt företag så att
  •  din lönsamhet förbättras
  •  din tillväxt ökar
Det gör vi genom vårt arbetsätt som är
  •  webbaserat/tillgängligt
  •  enkelt och tydligt
framtiden med yourOffice

Ekonomi

YourOffice är en modern och nutida affärsbyrå som erbjuder webbaserad bokföring och redovisning i realtid till en fast kostnad.

Online

Genom vårt webbaserade bokföringssystem ökar tillgängligheten och du är alltid uppdaterad på ditt bolags ekonomi.

Kontroll

YourOffice hjälper dig att alltid ha kontroll över dina kostnader, inga överraskningar!

Löner


Vi erbjuder webbaserad löneredovisning och personalredovisning i realtid. Medarbetare inom Ert företag kan välja mellan att redovisa avvikelser på papper eller via internet.

Lönehantering på vårt sätt innebär hög kvalitet. Medarbetare erhåller rätt lön i rätt tid. Det ger både dig som arbetsgivare samt era löntagare en större trygghet.Kontakta oss så berättar vi mer!

Introduktion

När ditt företag blivit kund hos YourOffice är vi en del av ditt företag, din ekonomiavdelning. 
Vi arbetar med att förbättra och effektivisera dina ekonomi- och lönerutiner för att de ska bli så enkla och lättförstålliga som möjligt. 
Vi gör det genom att lära oss så mycket som möjligt om Ert företag och vi lyssnar till era behov och förväntningar.

Startprocess:
  •  Diskussion om Ert behov och hur vi kan hjälpa er.
  •  Genomgång av rutiner.
  •  Anpassning och uppläggning av elektronisk hantering och interna regelverk inom Ert företag.
  •  Utbildning och anpassning av oss till Er ekonomiavdelning på nätet.

Hjälpfilmer


Nyheter


Swish Företag

2016-05-19 Swish Företag – inget ändrat krav på underlag

I takt med att allt fler betalningsformer digitaliseras, har fysiska handelsplatser som traditionella butiker och försäljningsställen kunnat kompletteras med mobila försäljningsstationer.

Tjänsten Swish, som först enbart erbjöds privatpersoner, är nu också en tjänst för juridiska personer.
Men vad innebär det för dig som företagare att kunna erbjuda dina kunder att betala via Swish, och hur påverkar det din bokföring?Det är egentligen ingen skillnad från tidigare, men det är några saker att tänka på. Det är inte betalningssättet som är det relevanta, utan du som företagare har precis som tidigare samma krav på dig att skapa verifikationer för din försäljning. Sådana underlag kan vara en kontantfaktura eller kvitto som stödjer transaktionen på kontot.Krav på kassaregisterEtt företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning innefattas om kravet på kassaregister. Kassaregistret ska enligt Skatteverkets föreskrifter vara tillverkar deklarerat och anslutet till en certifierad kontrollenhet. Detta för att skatteverket ska kunna kontrollera köpen och bevara kvittodata för kontrolländamål.Men det finns undantag för kravet på kassaregister.Du som fakturerar hela eller delar av din försäljning behöver inte registrera den försäljningen i ett kassaregister. Undantaget gäller också verksamheter av ”obetydlig omfattning”, det vill säga som inte säljer mer än fyra prisbasbelopp per år inklusive moms.Även verksamheter som enligt inkomstskattelagen inte ska beskattas för försäljning omfattas av undantaget. Det kan vara statlig, kommunal, kyrklig och ideell allmännyttig verksamsamhet samt välgörenhet. Taxi är också undantagen från krav på kassaregister.Vad kännetecknar kontantfaktura?Det som kännetecknar fakturerad försäljning är att säljaren lämnar kredit till en köpare för senare betalning. Om ett företag upprättar en faktura och samtidigt tar kontant betalt vid försäljningstillfället brukar denna benämnas "kontantfaktura". Försäljning som dokumenteras genom en kontantfaktura behöver inte registreras i ett kassaregister om kontantfakturan uppfyller bokföringslagens krav på vad en verifikation ska innehålla. Det innebär bland annat att den ska innehålla uppgift om när den tagits fram, vad försäljningen avser, vilket belopp den avser och vem som är köpare. Köparen ska kunna identifieras, vilket normalt innebär att kontantfakturan ska innehålla uppgift om namn och adress. För att följa Skatteverkets krav ska det även vara löpnummer på kontantfakturor och att nummerserien ska vara obruten under hela räkenskapsåret. En kontantfaktura ska bokföras enligt reglerna för bokföring av fakturor.  Varje faktura utgör en verifikation som ska bevaras i ursprungligt skick enligt bokföringslagens regler.


Så se Swish Företag som en kompletterande funktion för dina kunder att kunna betala för varor och tjänster som du säljer. Men tänk på att du som driver företag inte ska använda ett privatkonto anslutet till Swish som mottagarkonto vid en affärstransaktion. Det är viktigt att alltid särskilja den egna ekonomin från bolagets ekonomi. Anslut därför alltid ett konto som är kopplat till din affärsverksamhet genom Swish Företag. Och se till att alltid ha ett underlag till bokföringen i form av kvitto eller en kontantfaktura.    

Arbetsgivaravgifter unga

2016-05-18 Arbetsgivaravgifter för unga ändras fr.o.m. 1 juni 2016.
För tiden januari – maj 2016 betalar ni lägre arbetsgivaravgifter (25,46 %) för de som är födda 1991 eller senare.
Fr.o.m.1 juni 2016 betalar ni full arbetsgivaravgift (31,42 %) för personer som är födda 1991 eller senare.

Ändring av LAS

2016-04-13 Den 1 maj i år träder en ny regel om begränsningen för allmän visstidsanställning i kraft. Syftet med den nya regeln är att motverka missbruk av visstidsanställningar och medför att fler visstidsanställningar kommer att övergå till tillsvidareanställning än vad som sker idag.

Till skillnad från idag kommer de olika anställningsformerna inte att beräknas oberoende av varandra. Istället räknas dessa samman under förutsättning att de olika visstidsanställningarna följer på varandra utan uppehåll eller med högst 180 dagars mellanrum.

Powered by EWO

Logga in