Nyheter

Förmåner av begränsat värde

Särskilda regler gäller i de fall då arbetsgivare tillhandahåller sina anställda varor eller tjänster av begränsat värde som är till nytta i tjänsten, även om de samtidigt i viss utsträckning kan utnyttjas för privat bruk.

Allmänna förutsättningar för skattefrihet:

  1. Den anställde har på arbetsgivarens bekostnad fått tillgång till en vara eller tjänst av begränsat värde som har en väsentlig betydelse för den anställdes yrkesutövning, utan att anses direkt nödvändig för tjänstens utförande
  2. Arbetsgivaren tillhandahåller den anställde en utrustning som är nödvändig för tjänstens utförande, även om detta till en del kan innebära en inbesparing av de privata levnadskostnaderna för den anställde.

Obs! En förmån av begränsat värde är skattefri och kostnaden för sådana arbetsredskap är avdragsgill för företaget.

Obs! Ett krav för att skattefrihet ska råda är att förmånen är av sådan art att den är svår att särskilja från nyttan i anställningen. För att skattefrihet ska gälla krävs också att förmånen har ett begränsat värde för den anställde. Med det menas att förmånsvärdet inte får uppgå till något större belopp. I lagstiftningen anges ingen beloppsgräns, utan flera faktorer måste väga in vid bedömningen av vad som är ett begränsat värde.

Exempel på att förmånen är av sådan art att den är svår att särskilja från nyttan i tjänsten:

En arbetsgivare betalar en anställds prenumeration på en facktidning och tidningen är av väsentlig betydelse för den anställdes tjänsteutövning. Om tidningen även har ett visst privat värde för den anställde är denna förmån svår att skilja ut. Om arbetsgivaren placerar ut en dator i den anställdes hem för att den anställde ska kunna utföra en del eller hela sitt arbete i hemmet, är värdet av ett privat nyttjande av datorn mycket svårt att bestämma.

Läs mer på Skatteverkets hemsida här.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Senaste kommentarerna

    Läs fler inlägg