Nyheter

Trängselskatt

Inkomståret 2018

Från den 1 januari 2018 ingår inte trängselskatten i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Förmån av trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska i stället värderas och beskattas separat. Detsamma gäller infrastrukturavgift för broar.

Som privat körning räknas resor till och från arbetet och alla övriga resor som inte är tjänsteresor.

Arbetsgivaren ska för varje månad beräkna och redovisa förmånen av trängselskatt i arbetsgivardeklarationen. Förmånen är skattepliktig först den andra månaden efter den då en privat passage skett. Arbetsgivaren ska därmed redovisa förmånen med två kalendermånaders förskjutning. Det vill säga, de privata passager som den anställde gjort med förmånsbilen i januari ska redovisas i arbetsgivardeklarationen för lönemånad mars och som lämnas till Skatteverket först i april. Förmånen ska ingå i underlaget för arbetsgivarens skatteavdrag på lönen i mars. Efter inkomstårets slut ska arbetsgivaren redovisa förmånen i kontrolluppgiften för den anställde. I den anställdes inkomstdeklaration tas lön och olika förmåner upp som en klumpsumma. Där blir det alltså ingen separat redovisning för just trängselskatten.

Beräkning av förmånsvärdet

Förmånsvärdet kan som regel beräknas med ledning av

de beslut om trängselskatt respektive infrastrukturavgifter som Transportstyrelsen meddelar efter varje kalendermånad och
den anställdes körjournal. Körjournalen bör även innehålla noteringar om antal passager vid betalstationer.
För de dagar då den anställde har haft både privata resor och tjänsteresor kan man använda en förenklad beräkningsmodell för att proportionera trängselskatten vid beräkningen av förmånsvärdet .

Senaste kommentarerna

  Läs fler inlägg

  Reseavdraget höjs

  Den 1 januari 2023 höjs beloppen för de kostnader som du får dra av för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil. Om du gör arbetsresor

  Läs mer »

  Prisbasbelopp för 2023

  Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 52 500 kronor för år 2023 samt förhöjda prisbasbeloppet till 53 500. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.

  Läs mer »